Statuten Duiken.Vlaanderen - versie 2023

Titel I: Naam Zetel Duur
Art. 1 De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam Duiken.Vlaanderen.

Art. 2 Duiken.Vlaanderen heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. Art. 3 Duiken.Vlaanderen is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Doel Voorwerp

Art. 4 Duiken.Vlaanderen heeft een belangeloos doel, zijnde het bevorderen en stimuleren van het sportduiken in al haar onderdelen en in de breedste zin van het woord en waartoe alle initiatieven mogen genomen worden en alle handelingen mogen gesteld worden die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van dit doel.

Duiken.Vlaanderen mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

De werking van Duiken.Vlaanderen zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, waaronder het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, het decreet van niet-professionele sportbeoefenaar, het decreet inzake gezond en ethisch sporten en het antidopingdecreet.

Duiken.Vlaanderen aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

Duiken.Vlaanderen zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de organisatie en bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend optreden bij misbruiken.

Duiken.Vlaanderen beschouwt het als haar opdracht om op een systematische en structurele wijze een actief beleid te voeren voor en rond ethisch verantwoord sporten en het bestrijden van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag en matchfixing.

Titel III Leden

Art. 5 Duiken.Vlaanderen is samengesteld uit minstens drie leden. Op de zetel van Duiken.Vlaanderen wordt door het bestuursorgaan een register van deze leden gehouden. Dit register vermeldt de naam en zetel van de leden en de datum van toetreding en eventuele uittreding. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in elektronische vorm mag bijgehouden worden. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan.

Art. 6 Elke rechtspersoon of feitelijke vereniging die voldoet aan de vereisten van de statuten zoals aangevuld door het Intern Reglement kan zich schriftelijk kandidaat stellen om opgenomen te worden als lid van Duiken.Vlaanderen.

Elke aanvraag tot toetreding als lid van Duiken.Vlaanderen wordt schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan mits naleving van de procedure beschreven in het Intern Reglement een lid tijdelijk aanvaarden of weigeren. De Algemene Vergadering beslist met een gewone meerderheid van de stemmen over de finale aanvaarding of weigering van het lidmaatschap van nieuwe leden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Zij moet haar beslissing niet motiveren. De inhoudelijke voorwaarden om lid te worden van Duiken.Vlaanderen zijn de volgende:

 • De hoedanigheid van ‘duikclub’ of ‘duikschool I2 met licentie ’ hebben

 • De visie van Duiken.Vlaanderen onderschrijven

 • Het intern reglement van Duiken.Vlaanderen naleven

  Leden hebben de rechten en plichten die in de wet en deze statuten zijn omschreven. Leden die wensen uit te treden delen dit mee aan het bestuursorgaan per brief of per e-mail.

  Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer een lid de hoedanigheid van ‘duikclub’ of ‘duikschool’ verliest

 • Wanneer een lid de visie van Duiken.Vlaanderen niet onderschrijft

Wanneer een lid het intern Reglement van Duiken.Vlaanderen niet naleeft

Een niet-vrijwillig ontslagnemend lid wordt behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan onmiddellijk geschorst met uitzondering van het recht op verzekering van haar stemgevende leden in afwachting van de bevestiging van het ontslag van het lid op de eerstvolgende Algemene Vergadering die door het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen binnen de twee maanden na beslissing van schorsing.

Duiken.Vlaanderen kent tevens toegetreden leden, bestaande uit de natuurlijke personen die aangesloten zijn bij haar leden.

Deze toegetreden leden hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering maar kunnen deelnemen aan de activiteiten van Duiken.Vlaanderen en hebben de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor mandaten binnen Duiken.Vlaanderen.

Zij kunnen zich slechts verkiesbaar stellen voor mandaten binnen het bestuursorgaan van Duiken.Vlaanderen indien zij gedurende de voorafgaandelijke drie jaar onafgebroken aangesloten waren bij een bij Duiken.Vlaanderen aangesloten duikschool of duikclub én indien zij gedurende deze periode een actief Duiken.Vlaanderen lidnummer hadden.

Art. 7 De Algemene Vergadering beslist jaarlijks of er een bijdrage verschuldigd is door de leden. De maximale jaarlijkse bijdrage is beperkt tot 500 euro per toegetreden lid aangesloten bij de vereniging via het specifieke lid.

Titel IV Algemene Vergadering

Samenstelling

Art. 8 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De leden kunnen enkel vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering door natuurlijke personen met een actief Duiken.Vlaanderen lidnummer die zelf aangesloten zijn bij het lid in kwestie.

Bevoegdheid

Art. 9 De Algemene Vergadering is bevoegd voor elke bevoegdheid die aan de Algemene Vergadering wordt toegewezen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zoals in werking getreden op 1 mei 2019 en meer bepaald deel 3 boek 9.

Bijeenroeping

Art. 10 De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter van het bestuursorgaan bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht in het belang van de vereniging. De Algemene Vergadering kan met goedkeuring van alle leden schriftelijk gehouden worden. De Algemene Vergadering kan digitaal georganiseerd worden. De Algemene Vergadering kan eveneens op verzoek van het college van commissarissen bijeen worden geroepen of bij gebreke aan akkoord door ieder van hen apart.

De oproeping tot de Algemene Vergadering dient te geschieden per gewone brief of per e-mail, ten minste één maand vóór de vergadering. Deze mededeling bevat een ontwerp van agenda van de vergadering.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Er wordt minstens eenmaal per jaar een gewone Algemene Vergadering gehouden voor het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Deze vergadering wordt uiterlijk binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar gehouden.

Wanneer minstens één vijfde van de leden daarom vraagt, roept het bestuursorgaan een Algemene Vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek en de Algemene Vergadering wordt gehouden uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek.

Beslissingen

Art. 11 Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zich door andere leden laten vertegenwoordigen, die houder zijn van een naar behoren ondertekende schriftelijke volmacht. Elk lid kan maximum één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt op de Algemene Vergadering over een aantal stemmen:

 • Elke ‘duikclub’ heeft recht op één stem;

 • Elke duikschoolheeft recht op twee stemmen.
  Daarnaast worden bijkomende stemmen toegekend op basis van het ledenaantal:

Een bijkomende stem wordt gegeven aan clubs of scholen met meer dan 20 stemgevende leden

Twee bijkomende stemmen worden gegeven aan clubs of scholen met meer dan 50 stemgevende leden

 • Drie bijkomende stemmen worden gegeven aan clubs of scholen met meer dan 90 stemgevende leden

 • Vier bijkomende stemmen worden gegeven aan clubs of scholen met meer dan 140 stemgevende leden

Clubs of scholen met meer dan 140 leden, krijgen een bijkomende stem per extra 60 stemgevende leden

Deze bijkomende stemmen zijn niet cumulatief, enkel de hoogste categorie wordt toegepast.

Worden beschouwd als stemgevende leden van een club of school aangesloten bij de vereniging: alle gebrevetteerde duikers die voorkomen op de ledenlijst van de betrokken club of school, en waarvoor een geldig medisch getuigschrift werd ontvangen op het secretariaat. Het aantal stemgevende leden wordt vastgesteld op de eerste kalenderdag van de maand waarin de Algemene Vergadering samen komt.

Art. 12. De Algemene Vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en twee derde meerderheid daar waar het WVV het voorziet, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Art. 13 Het wijzigen van de statuten, het wijzigen van het doel, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vzw, en alle andere gevallen zoals bepaald in WVV, kan slechts besloten worden in een Buitengewone Algemene Vergadering wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor een statutenwijziging is vereist dat de wijzigingen in de oproeping nauwkeurig zijn vermeld. Voor de uitsluiting van een lid moet dat aangegeven zijn in de oproeping.

In het geval minder dan twee derde van de leden aanwezig zijn, is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging van de statuten of een uitsluiting van een lid is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Art. 14 Beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen en bijgehouden in het interne elektronische vzw-dossier, dewelke raadpleegbaar is door alle leden en belanghebbende derden na schriftelijk verzoek per brief of per e-mail. De beslissingen worden aan de leden en de belanghebbende derden meegedeeld zoals bepaald in het Intern Reglement en alleszins aan deze die erom verzoeken per brief of per e-mail meegedeeld.

Titel V Bestuursorgaan

Samenstelling
Art. 15
De vzw wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste vijf en

maximaal 7 bestuurders.

Indien de Algemene Vergadering minder van zes leden telt , wordt het minimum aantal bestuurders herleidt tot het aantal leden van de Algemene Vergadering min één.

In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering met een minimum van twee bestuurders.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Bestuurders mogen maximaal 9 jaar zetelen in het bestuursorgaan, waarbij zij een lopende termijn mogen volbrengen. De Algemene Vergadering kan bij beslissing individueel per bestuurder bij 2/3e meerderheid afwijken van deze maximale termijn van 9 jaar.

Zij zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar met een gewone meerderheid van de stemmen.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Benoeming, ontslag en afzetting van een bestuurder worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De bestuurder die wenst ontslag te nemen brengt het bestuursorgaan hiervan schriftelijk op de hoogte. Zakt het aantal bestuurders door zijn of haar ontslag onder het minimum van 2 bestuursleden voorzien in deze statuten of het WVV, dan oefent de bestuurder zijn mandaat uit totdat er binnen een redelijke termijn in zijn vervanging is voorzien.

Bevoegdheid

Art. 16 Het bestuursorgaan bestuurt de vzw. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Art. 17 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Zij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen voor zover deze niet door het WVV of de statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Art. 18 Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die zij nodig acht en deze vullen deze statuten aan (thans versie aug/2022). Bij conflict tussen deze interne reglementen en de statuten primeren deze laatsten. Het bestuursorgaan geeft jaarlijks rekening en verantwoording aan de Algemene Vergadering van haar beleid over het afgelopen jaar.

Bijeenroeping
Art. 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist.

Beslissingen

Art. 20 De beslissingen van elke vergadering worden opgenomen in de notulen en maken deel uit van het interne elektronische vzw-dossier. De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die erom verzoeken. De beslissingen worden aan de bestuurders en belanghebbende derden die erom verzoeken per brief of per e-mail meegedeeld.

Art. 21 Indien een bestuurder een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de belangen van de vereniging, moet hij of zij dit melden aan het bestuursorgaan en mag hij of zij niet deelnemen aan de beraadslaging, noch stemmen over dit punt. Indien een meerderheid van de bestuurders een belang hebben van vermogensrechtelijke aard, moet de Algemene Vergadering zich hierover uitspreken.

Titel VI Dagelijks Bestuur

Art. 22 Het bestuursorgaan kan onder haar bestuursleden één of meerdere dagelijks bestuurders aanstellen die met het Dagelijks Bestuur wordt belast. Een dagelijks bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur zij het dat het mandaat automatisch ten einde komt wanneer de dagelijkse bestuurder de hoedanigheid van bestuurder verliest.

Indien meerdere dagelijks bestuurders worden aangesteld oefenen zij hun mandaat alleen uit, tenzij een andersluidende beslissing wordt genomen door het bestuursorgaan.

Het Dagelijks Bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en beslissingen, die ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het Dagelijks Bestuur verzorgt onder andere de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, tekent geldig bij bankinstellingen en gaat alle mogelijke verbintenissen aan om de dagelijkse werking van de vereniging te verzekeren.

Het Dagelijks Bestuur rapporteert maandelijks aan het bestuursorgaan en neemt deel aan de Algemene Vergadering, zonder dat zijn hoedanigheid evenwel stemrecht geeft. Zijn mandaat is contractueel bepaald qua bezoldiging en duur. Bij ontstentenis van contract wordt geacht dat hij zijn mandaat onbezoldigd uitvoert.

De benoeming van het Dagelijks Bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen door dit schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan. Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Titel VII Benoeming Commissaris

Art. 23 Zodra Duiken.Vlaanderen voor het laatst afgesloten boekjaar onder de toepassing van artikel 3:47, §6 WVV valt, benoemt de Algemene Vergadering uit haar leden één of meerdere commissarissen, die worden belast met de controle op de financiële toestand van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen, in het licht van de WVV en van de statuten, die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks de commissaris. De

commissaris kan zijn mandaat voor een termijn van maximaal drie opeenvolgende jaren uitoefenen. Dit mandaat wordt niet bezoldigd.

Titel VII Boekhoudkundig Jaar
Art. 24 Het boekhoudkundig verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 25 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig artikel 3:47 van het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De jaarrekening wordt binnen de 30 dagen na goedkeuring neergelegd in het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Titel VIII Ontbinding

Art. 26 Het bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering samen om te beslissen over de ontbinding van de vereniging. De beraadslaging en beslissing tot ontbinding kan genomen worden indien twee derde van de leden aanwezig zijn en die daartoe beslissen met een vier vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij ontbinding van de vereniging zal het resterend vermogen besteed worden aan een belangeloos doel dat het meest overeenkomt met het doel van de vereniging. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars.